Regionalne Towarzystwo Muzyczne  w Kutnie


Staszica 8,   99-300 Kutno                                                                  tel/fax 24 254 79 37                                                                          rtm.kutno@wp.pl      
                                                                                                                                                     
W roku 2000 grupa miłośników muzyki działających w Kutnie powołała do życia Regionalne Towarzystwo Muzyczne. 
Głównym inicjatorem, a także pierwszym prezesem Towarzystwa był Jarosław Domagała. 
Od 2003 roku funkcję prezesa RTM pełni Radosław Rojewski.

Od chwili powstania i rozpoczęcia działalności RTM swą siedzibę ma w Młodzieżowym Domu Kultury 
w Kutnie przy ul. Staszica 8, z którym na stałe współpracuje realizując m.in. szereg projektów, festiwali i imprez cyklicznych, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez o charakterze nie tylko lokalnym ale i ogólnopolskim. 

Z inicjatywy RTM w 2001 roku powstał Chór Speranza, i rozpoczął swą działalność jako sekcja Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie. 
Również z inicjatywy RTM w 2008 roku powstał Chór Szkół Kutnowskich.

Skład Zarządu:
                       Prezes - Sławomir Pijanowski
                       Zastępca Prezesa -
                       Skarbnik - Katarzyna Karolak-Rojewska
                       Członek Zarządu -


STATUT
REGIONALNEGO TOWARZYSTWA MUZYCZNEGO W KUTNIE


ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Regionalne Towarzystwo Muzyczne w Kutnie.
W dalszej części niniejszego statutu zwane jest ono Towarzystwem.

§ 2
Siedzibą Towarzystwa jest miasto Kutno.

§ 3
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4
1. Towarzystwo używa pieczęci i znaków organizacyjnych, zawierających nazwę stowarzyszenia, zgodnie 
 z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Towarzystwo może posiadać odznakę członkowską zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
3. Towarzystwo może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
 i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla realizacji celów obranych przez Towarzystwo lub dla samego Towarzystwa. 

§ 5
Towarzystwo posiada osobowość prawną.

ROZDZIAŁ II - CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 6
Celem Towarzystwa jest:
a. krzewienie zamiłowania do muzyki wokalnej i instrumentalnej,
b. propagowanie muzyki, polskich pieśni i tradycji muzycznych w regionie kutnowskim.

§ 7
Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
a. upowszechnianie wiedzy o muzyce,
b. organizowanie koncertów i imprez artystycznych,
c. uczestnictwo w festiwalach i konkursach muzycznych krajowych i zagranicznych,
d. współpracę i wymianę artystyczną z solistami, zespołami chóralnymi i instrumentalnymi zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi,
e. współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi mającymi na celu rozwój kultury muzycznej w kraju i zagranicą, w tym szczególnie z władzami lokalnymi oraz z jednostkami organizacyjnymi Kościoła i innych związków wyznaniowych,
f. inicjowanie wydawania dzieł muzycznych - redagowania czasopism,
g. kształtowanie kultury muzycznej regionu kutnowskiego,
h. propagowanie działalności Towarzystwa i gromadzenie funduszy na jego działalność,
i. uczestniczenie w akcjach promujących miasto Kutno.

§ 8
Realizując powyższe cele Towarzystwo opiera swą działalność na społecznej aktywności ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.


ROZDZIAŁ III - CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA,
ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9
Członkowie towarzystwa dzielą się na członków:
a. zwyczajnych,
b. honorowych,
c. wspierających.
§ 10
Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna przyjęta przez Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji, w której wyraźnie zaakceptuje statutowe cele towarzystwa.
§ 11
Członek zwyczajny ma prawo do:
a. czynnego i biernego wyboru władz towarzystwa,
b. udziału w zebraniach, imprezach, odczytach, konferencjach, sympozjach, wyjazdach krajowych i zagranicznych, zgodnie z obowiązującymi w towarzystwie regulaminami i uchwałami,
c. korzystania ze wszystkich urządzeń, świadczeń i pomocy towarzystwa,
d. noszenia odznaki organizacyjnej,
e. zgłaszania postulatów i wniosków do władz towarzystwa.

§ 12
Członek zwyczajny ma obowiązek:
a. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz towarzystwa,
b. brać aktywny udział w realizacji celów statutowych towarzystwa,
c. regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków,
d. dbać o dobro towarzystwa.
§ 13
1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
a. pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z towarzystwa,
b. śmierci członka,
c. skreślenia przez Zarząd z powodu uporczywego nie wypełniania obowiązków, a w szczególności zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres 6 miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia,
d. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.
2. Od uchwały Zarządu o skreślenie z listy członków przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej.
3. Występujący dobrowolnie członek winien uregulować wszystkie swoje zobowiązania wobec towarzystwa. O ile Walne Zebranie Członków postanowi wpisowe podlega zwrotowi po odliczeniu zaległych składek i innych świadczeń.
§ 14
1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków towarzystwa.
2. Członkowi honorowemu przysługują wszystkie prawa członka zwyczajnego, jest jednak zwolniony 
§ 15
1. Członkiem wspierającym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością towarzystwa, która zadeklaruje poparcie finansowe lub rzeczowe dla towarzystwa i złoży oświadczenie o przystąpieniu do towarzystwa w charakterze członka wspierającego.
2. Członek wspierający posiada wszelkie prawa zwyczajnego poza czynnym i biernym prawem wyborczym oraz prawem udziału w głosowaniach.
3. Członkostwo wspierające ustaje na skutek:
a. pisemnej deklaracji o rezygnacji z członkostwa złożonej Zarządowi,
b. skreślenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu śmierci lub utraty osobowości prawnej.

ROZDZIAŁ IV - WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 16
Władzami Towarzystwa są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna,
d. Sąd Koleżeński.

§ 17
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 18
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a. uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej towarzystwa,
b. uchwalanie budżetu,
c. zatwierdzanie bilansu,
d. wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
e. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
f. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
g. zatwierdzanie wytycznych do preliminarza budżetowego i sprawozdań finansowych,
h. zatwierdzanie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
i. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu,
j. uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg, zwolnień od tych składek lub świadczeń,
k. podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu się towarzystwa,
l. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

§ 19
Termin, miejsce i propozycję porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd i zawiadamia o tym członków nie później niż na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 20
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemne, umotywowane żądanie, co najmniej 1/5 członków Towarzystwa.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 21
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i członkowie honorowi,
b. z głosem doradczym - członkowie wspierający i zaproszeni goście.


§ 22
1. Walne Zebranie Członków jest ważne:
a. w pierwszym terminie - pod warunkiem obecności na nim co najmniej 1/2 członków Towarzystwa posiadających głos stanowiący,
b. w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych.
2. Tryb obrad Walnego Zebrania Członków określa regulamin przyjmowany na początku obrad. Projekt regulaminu przygotowuje Zarząd.

§ 23
1. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
2. Prezesa oraz trzech Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków.
3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego składu Zastępcę Prezesa i skarbnika.
4. Zarząd do prowadzenia spraw Towarzystwa może tworzyć biuro.

§ 24
Zarząd:
a. kieruje działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
b. reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz i działa w jego imieniu,
c. uchwala okresowe plany działalności i preliminarz budżetowy,
d. powołuje komisje, zespoły, określa ich zadania i nadzoruje działalność oraz wnioskuje do Walnego Zebrania Członków o ich rozwiązanie,
e. zatwierdza wszelkie regulaminy wewnętrzne nie zastrzeżone do zatwierdzania przez Walne Zebranie Członków,
f. występuje z wnioskami do Walnego Zebrania Członków o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,
g. zarządza majątkiem lub funduszami Towarzystwa,
h. podejmuje uchwały o nabywaniu, zbywaniu i obciążeniu majątku nieruchomego Towarzystwa,
i. podejmuje uchwały w sprawach członkowskich (przyjmuje, skreśla),
j. prowadzi dokumentację członkowską,
k. opracowuje i składa sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
l. podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 25

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.§ 26
Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków w liczbie 3 osób. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego i jego zastępcę.

§ 27
1. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności działania władz Towarzystwa z obowiązującymi w Towarzystwie przepisami.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo:
a. występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień,
b. żądania zwołania posiedzenia Zarządu i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
c. zwołania Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,
d. składania sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
e. przedstawienia zarządowi uwag i wniosków wynikających z oceny działalności statutowej i finansowej Towarzystwa.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem
doradczym
4. Tryb pracy i szczegółowy zakres działalności Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

§ 28
1. Sąd Koleżeński wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w liczbie 3 osób. Na pierwszym posiedzeniu Sąd Koleżeński wybiera ze swego składu przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Towarzystwa.

§ 29
1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie:
a. sporów między członkami wynikłych na tle działalności w Towarzystwie,
b. spraw o naruszenie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
c. spraw o działalność na szkodę Towarzystwa.
2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Zarządu w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.
§ 30
Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
a. upomnienia,
b. nagany,
c. zawieszenia w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 2 lat,
d. wykluczenia z Towarzystwa.
§ 31
Organizację i tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
§ 32
1. Sąd Koleżeński orzeka w pełnym składzie.
2. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron,
z zapewnieniem stronom prawa odwołania do najbliższego Walnego Zebrania Członków.
3. Podstawę wydania orzeczenia może stanowić całokształt okoliczności ujawnionych w postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim.
4. Rozstrzygnięcia Sądu Koleżeńskiego wydane są w formie orzeczenia podanego do wiadomości wszystkich członków.
5. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Towarzystwa i ustosunkowuje się do jego wniosków w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.

§ 33
1. Kadencja wszystkich władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Członkowie władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo. Wyjątek może stanowić urzędujący członek Zarządu.
3. Dla żadnej funkcji, o której mowa w statucie nie określa się ilości pełnionych kadencji.
4. Uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.
5. W czasie trwania kadencji władze Towarzystwa mają prawo zwykłą większością głosów dokooptować nowych członków w miejsce ustępujących. Liczba powołanych w ten sposób członków władz nie może jednak przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
Uzupełniania składu władz nie przeprowadza się jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż sześć miesięcy, chyba że jest to konieczne dla prawidłowego funkcjonowania Towarzystwa.

ROZDZIAŁ V - MIENIE TOWARZYSTWA

§ 34
1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Towarzystwa składają się:
a. wpisowe i składki członkowskie,
b. dochody z ruchomości i nieruchomości,
c. dotacje, darowizny, zapisy i spadki,
d. wpływy z działalności statutowej,
e. korzyści z ofiarności publicznej,
f. inne przychody.
§ 35
1. Majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd poprzez uchwały z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do decyzji walnego Zebrania Członków.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, będą przechowywane na koncie bankowym za wyjątkiem rezerwy kasowej nie przekraczającej 1000,-zł. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Towarzystwa.

§ 36
1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu - Prezesa i skarbnika.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego upoważnionego przez niego członka Zarządu.


ROZDZIAŁ VI - ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ TOWARZYSTWA.

§ 37
Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów członków.
§ 38
1. Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów członków, przy obecności co najmniej 1/2 osób uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa określa sposób likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Towarzystwa. Przeznaczenie majątku w razie likwidacji wymaga uwzględnienia woli darczyńców.
3. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Towarzystwa mogą być przedmiotem obrad Walnego zebrania członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 20 ust. 2 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
4. Uchwała Walnego Zebrania Członków o przeznaczeniu majątku Towarzystwa podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

ROZDZIAŁ VII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39

1. Regionalne Towarzystwo Muzyczne w Kutnie ma prawo przystępować w charakterze członka do krajowych i międzynarodowych federacji, związków i stowarzyszeń, zakładających podobne cele i metody działania.
2. O przystąpieniu do organizacji i federacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w walnym Zebraniu Członków.
3. W sprawach wynikających z tytułu członkostwa w powołanych w ust.1 organizacjach podlega wówczas obowiązującym statutom i przepisom odnośnie stowarzyszeń i związków z zachowaniem jednak swej dotychczasowej formy organizacyjnej.

§ 40
W sprawach nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.
Kreator stron internetowych - przetestuj